LỚP 2- LTC- TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP.GV:PHẠM THỊ BÉ ÚT